K dispozici 9-17h                       

O mě

Vyřizováním stavebních povolení, ohlášení stavby a všech souvisejících žádostí se zabývám více jak 15let. Mezi jeden z požadovaných dokladů pro zdárné stavební řízení je, mimo jiné, i žádost o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, často zkráceně ZPF. Mám zkušenosti s projekty malými i velkými. Pokud budete chtít mé služby využít, napište nebo zavolejte. Rád Vám vše zařídím nebo třeba jen poradím.

Co Vám mohu nabídnout

 • vypracování žádosti o udělení souhlasu k trvalému (dočasnému) odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • zpracování vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na ZPF
 • výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • výpočet skrývky ornice
 • faktory životního prostředí
 • žádost o stanovení odvodu (podává se po zahájení stavebních prací)

CENA ZA VYŘÍZENÍ 3.500,-Kč

V rozsahu jedné plochy pro rodinný dům. Při větší a komplikovanější akci se cena stanovuje individuálně.

 • příprava plné moci pro zastupování
 • vypracování žádosti se všemi náležitostmi
 • podání žádosti datovou schránkou
 • získání souhlasu se stanoveným odvodem
 • předání souhlasného stanoviska
 • následně při zahájení stavebních prací podání nové žádosti o stanovení odvodu

Co je zemědělský půdní fond a kdy není souhlas třeba?

Součástí zemědělského půdního fondu jsou pozemky druhu orná půda, zahrada, louka, pastvina, trvalý travní porost, chmelnice, vinice. Pokud je stavba umístěna na některém z těchto druhů pozemků, je zpravidla nutný souhlas k odnětí půdy s vyměřením poplatku.

Souhlasu s odnětím ze ZPF není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda:

a) v zastavěném území pro - stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2

Pověřený úřad

Žádosti vyřizuje úřad s rozšířenou působností, a to Odbor životního prostředí. Je-li pozemek součástí národního parku, žádost se podává na příslušnou "Správu národního parku".

Co je to BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka slouží k hodnocení absolutní i relativní produkční schopnosti zemědělských půd a podmínek jejich nejúčelnějšího využití. BPEJ je charakterizována pětimístným kódem (viz tab. 1). První číslice vyjadřuje příslušnost ke klimatickému regionu. Druhá a třetí číslice určuje zařazení půdy do hlavní půdní jednotky klasifikační soustavy (HPJ). 

Čtvrtá stanovuje stupeň sklonitosti a příslušnou expozici ke světovým stranám ve vzájemné kombinaci, pátá číslice vyjadřuje hloubku půdy a skeletovitost půdního profilu ve vzájemné kombinaci. Základní soustava vymezuje 2140 BPEJ, pro které jsou k dispozici i ekonomické charakteristiky a nově vymezených 138 kódů, pro které je nutné nejprve ekonomické charakteristiky vyhodnotit. Dohromady tedy 2278 kódů BPEJ.  

Příklad jak může vypadat výsledná částka odvodu

Velikost vyjímané části pozemku = 282 m2, BPEJ = 11901, Vyhlášková cena za m2 dle BPEJ = 9,85 Kč, Třída ochrany = IV., Koeficient třídy ochrany = 4
CENA = 282 m2 x 9,85 Kč / m2 x 4 (koeficient) = 11.111,- Kč

Lhůty

Žádost připravím do 3pracovních dní. Žádost o vyjmutí pozemků nespadá pod správní řád a nejsou tak stanoveny maximální lhůty. Žádosti se nicméně na úřadech řeší do 30 - 60 dní a samotná žádost není nijak zpoplatněna.


Blog + Reference

Půdu lze odejmout ze zemědělského půdního fondu (ZPF) trvale nebo dočasně. Dočasné vyjmutí půdy ze ZPF je možné pouze v případě, že po ukončení účelu jejího odnětí bude plocha rekultivována, aby mohla být vrácena do ZPF. Žádost o souhlas s odnětím podává ten, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít.

Vyjmutí z půdního fondu je proces, kterým se mění kategorie pozemku z orné půdy na stavební pozemek. Je to důležitý krok pro ty, kteří chtějí stavět na své půdě, ale musí splnit některé podmínky a zaplatit poplatek. Vyjmutí z půdního fondu probíhá následovně:

Ano, zpevněné plochy, jako jsou chodníky, parkovací plochy a terasy, se započítávají do vyjmutí z půdního fondu (ZPF). Podle § 9 odst. 4 zákona o ochraně ZPF, Předmětem odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu u stavby rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci, kde pozemek přilehlý ke stavbě má napříště sloužit jako zahrada, je...


Ozvěte se mi

Ing. Radek ŠVEC

777 676 191

radek-svec@email.cz

© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!