K dispozici 9-17h                       

Dočasné vyjmut z půdního fondu (ZPF), postup, pravidla, rozdíly, poplatky.

26.12.2023

Půdu lze odejmout ze zemědělského půdního fondu (ZPF) trvale nebo dočasně. Dočasné vyjmutí půdy ze ZPF je možné pouze v případě, že po ukončení účelu jejího odnětí bude plocha rekultivována, aby mohla být vrácena do ZPF. Žádost o souhlas s odnětím podává ten, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít.

Postup při dočasném vyjmutí z půdního fondu

Žádost o souhlas s dočasným vyjmutím z půdního fondu se podává na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází největší část zemědělské půdy, která má být ze ZPF odňata. Žádost musí obsahovat následující náležitosti:

  • jméno, příjmení, adresu a rodné číslo nebo identifikační číslo osoby, která žádost podává, nebo název a sídlo právnické osoby, která žádost podává;
  • označení pozemku, který má být ze ZPF odňat, včetně jeho výměry, katastrálního území a parcelního čísla;
  • účel, pro který má být pozemek ze ZPF odňat;
  • lhůtu, po kterou má být pozemek ze ZPF odňat;
  • plán rekultivace pozemku po skončení jeho odnětí ze ZPF.

K žádosti se přikládá:

  • kopie výpisu z katastru nemovitostí pro pozemek, který má být ze ZPF odňat;
  • vyjádření vlastníka zemědělské půdy k navrhovanému odnětí.

O žádosti o souhlas s dočasným vyjmutím z půdního fondu rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Rozhodnutí o souhlasu s dočasným vyjmutím z půdního fondu se vydává nejpozději do 90 dnů ode dne podání žádosti.

Odvody za dočasné vyjmutí z půdního fondu

Za dočasné vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu se platí odvody. Výše odvodů se stanoví podle výměry pozemku, který je ze ZPF odňat, a podle účelu, pro který je odnětí prováděno.

Odvody se platí každoročně v termínu do 31. prosince kalendářního roku, ve kterém odnětí trvá. Odvody se platí na účet Fondu péče o zemědělskou půdu České republiky.

Výše odvodů za dočasné vyjmutí z půdního fondu je stanovena v Příloze č. 1 k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Výše odvodů se stanoví podle bonity půdy a podle třídy ochrany půdy, do které je pozemek zařazen.

Celkový vypočítaný odvod se dělí stem (1/100), takto jedna setina z celkového odvodu se platí každý rok do 31.prosince roku ve kterém odnětí trvá.

Dočasné vyjmutí z půdního fondu se nejčastěji používá na stavby dočasného rázu, které vyžadují povolení, ale budou zpětně demontovány. Podmínka je rekultivace do původního stavu.

© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!