K dispozici 9-17h                       

Započítávají se do vyjmutí z půdního fondu - ZPF - i zpevněné plochy (chodníky, parkovací plochy, terasy) ?

18.10.2023

Ano, zpevněné plochy, jako jsou chodníky, parkovací plochy a terasy, se započítávají do vyjmutí z půdního fondu (ZPF). Podle § 9 odst. 4 zákona o ochraně ZPF, Předmětem odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu u stavby rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci, kde pozemek přilehlý ke stavbě má napříště sloužit jako zahrada, je plocha potřebná pro stavbu a související zpevněné plochy. Tedy pokud plánujete stavbu, která zahrnuje takovéto zpevněné plochy, budou tyto plochy započítány do celkové plochy vyjmuté z půdního fondu  

Zpevněnou plochou se rozumí plocha, která je pokryta pevným materiálem, který není propustný pro vodu, jako je například asfalt, beton, dlažba nebo kamení. Mezi zpevněné plochy patří například:

  • chodníky
  • parkoviště
  • příjezdové cesty
  • terasy
  • stavby pro technické vybavení
  • hřiště
  • sportoviště
  • skládky odpadu

ZPF je definován jako orná půda, která je vhodná pro zemědělskou výrobu, a to včetně půdy, která je v současnosti obhospodařována nebo je dočasně neobhospodařována. Zpevněné plochy nejsou vhodné pro zemědělskou výrobu, a proto se započítávají do ZPF jako půda, která je vyňata z zemědělského obhospodařování.

V případě, že je na pozemku, který je součástí ZPF, umístěna zpevněná plocha, je nutné získat souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k jejímu odnětí ze ZPF.

Rozhodnutí o vyjmutí ZPF vydává místní Stavební úřad - odbor životního prostředí. 


Citace zákona, kdy není potřeba vyjmutí z půdního fondu.

ČÁST V

ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - kdy není třeba

§ 9

odst. (2) Souhlasu podle odstavce 1 není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda

a) v zastavěném území pro

1. stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2, nebo

2. veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v proluce o velikosti do 0,5 ha,

© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!